Actievoorwaarden BCC Facebook winactie

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de BCC Facebook winactie, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door BCC elektro-speciaalzaken B.V., gevestigd te Schiphol-Rijk aan de Bellsingel 61, hierna te noemen: 'BCC'.

1.1.2 Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. BCC handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie

2.1 Specificatie actie

2.1.1 De actie loopt van 13 t/m 19 september 2021 hierna te noemen: 'actieperiode’. BCC behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actieperiode eenzijdig te wijzigen.

2.1.2 Deelnemers die meedoen aan de actie na het verstrijken van de actieperiode komen niet meer in aanmerking voor de prijs.

2.1.3 Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op een Fitbit Charge 5 t.w.v. 179,95.

2.1.4 Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2 Deelname

2.2.1 De actie is alleen toegankelijk voor personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn.

2.2.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van BCC, aan BCC gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.3 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.

2.2.4 De winnaar van de prijs geeft BCC hierbij toestemming om de naam en/of het beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

2.3 Persoonsgegevens en gegevensverwerking

2.3.1 Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.

2.3.2 De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een gegevensbestand. Zie onze privacyverklaring op de onze website.

2.3.3 BCC is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3.6 Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt van je rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen. Raadpleeg ons privacy statement op onze website voor meer informatie. Vermeld daarbij de naam van de Actie.

2.4 Vaststelling van de winnaars

2.4.1 Deelnemers maken alleen kans als ze antwoord geven op de vraag.

2.4.2 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met de deelnemers.

2.4.3 Met de winnaars wordt uiterlijk maandag 20 september 2021 contact opgenomen voor het uitreiken van de prijs. Indien een mogelijke winnaar niet voor woensdag 22 september 2021 reageert, gaat de prijs naar een andere, door BCC  gekozen deelnemer.

2.4.4 De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.

2.4.5 De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid BCC

3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

3.1.3 BCC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen, zoals: 

* enig technisch mankement en/of vertragingen;

* mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

3.1.4 BCC is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.

3.1.5 BCC is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/ aanwezige een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip moeten afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

3.1.6 Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

4. Slotbepalingen

4.1 Voorbehoud

4.1.1 BCC behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden. b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen; c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BCC.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC. Zie onze website voor de contactmogelijkheden.

4.2.2 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.